Privatumo pranešimas dėl Kandidatų asmens duomenų tvarkymo

Mes UAB „Krasta Auto“, įmonės kodas 121981098, buveinės adresas Ozo g. 10A, LT-08200 Vilnius (toliau – Mes) šiame Privatumo pranešime pateikiame informaciją apie Kandidatų į mūsų siūlomas darbo pozicijas asmens duomenų tvarkymą.

Norime pažymėti, jog tvarkant Jūsų asmens duomenis mes laikomės Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ), taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

Kodėl tvarkome Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis tvarkome darbuotojų atrankos vykdymo tikslu. Jūsų duomenis turime tvarkyti tam, kad įvertintume Jūsų kvalifikaciją, asmeninius įgūdžius ir (ar) tinkamumą užimti norimas pareigas bei siekiant atrinkti geriausius kandidatus į konkrečią darbo vietą (t. y. atrinkti labiausiai Mūsų lūkesčius atitinkantį kandidatą).

Kokius Jūsų asmens duomenis mes tvarkome?

Atliekant darbuotojo atranką, gali būti tvarkomi šie Jūsų asmens duomenys:

 • Vardas, pavardė, lytis, gimimo data (amžius);
 • Telefono numeris, el. pašto adresas ir kiti kontaktiniai duomenys;
 • Gyvenimo aprašymas (CV), motyvacinis laiškas, informacija apie ankstesnę darbo patirtį (darbovietė, darbo laikotarpis, pareigos, atsakomybės ir (ar) pasiekimai), išsilavinimą (mokymo įstaiga, mokymosi laikotarpis, įgytas išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija), kvalifikacijos kėlimą (išklausyti mokymai, įgyti sertifikatai), kalbų mokėjimą, informacinių technologijų įgūdžius, kitas kompetencijas bei kiti duomenys, nurodyti atrankos proceso metu pateiktuose dokumentuose ir (ar) atskleisti darbo pokalbių metu;
 • Informacija apie lūkesčius dėl atlyginimo ir Jus dominančios pareigos;
 • Jūsų buvusių ir (ar) esamų darbdavių rekomendacijos, kurias Jūs mums pateikiate tiesiogiai arba sutinkate / neprieštaraujate, jog rekomendacijas gautume iš Jūsų esamo / buvusio darbdavio (pvz., rekomendaciją teikiančio asmens vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys, rekomendacijos turinys);
 • Įsidarbinimo proceso metu spręsti / pateikti testai, atranką atliekančių asmenų komentarai ir pastabos apie kandidatą (informacija apie Jūsų, kaip kandidato, tinkamumo vertinimą).

 

Kokiais tikslais ir teisėto tvarkymo sąlygomis (teisiniais pagrindais) tvarkome Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis Mes tvarkome darbuotojų atrankos tikslu ir (ar) neatrinktų kandidatų duomenų bazės administravimo tikslu (tik turint kandidato sutikimą vertinti jo kandidatūrą ateityje vyksiančiose atrankose).

Šiuos duomenis gauname Jūsų sutikimo pagrindu, kurį išreiškiate kandidatuodami į Mūsų siūlomas darbo vietas ir (ar) duomenis saugome (įtraukiant Jūsų asmens duomenis į kandidatų į darbuotojus duomenų bazę), tam kad galėtume ateityje informuoti apie laisvas darbo vietas bei pakartotinai įvertinti Jūsų kandidatūrą ateityje vysiančiuose atrankose (t. y. Reglamento 6 str. 1 d., a p.).

Kiek laiko mes tvarkysime (saugosime) Jūsų asmens duomenis?

Tuo atveju, jei neišreikšite savo atskiro sutikimo tvarkyti Jūsų asmens duomenis pasibaigus atitinkamai darbo atrankai, Jūsų asmens duomenis įsipareigojame ištrinti ir/ar sunaikinti per 5 (penkias) darbo dienas po to, kai su atrinktu kandidatu bus pasirašyta darbo sutartis.

Jeigu išreikšite savo atskirą sutikimą Jūsų asmens duomenis pasibaigus atininkamai darbo atrankai, Jūsų asmens duomenis saugosime 3 metus nuo sutikimo gavimo momento arba iki Jūsų sutikimo atšaukimo (priklausomai kas įvyktų anksčiau).

Jei Jus bet kuriuo metu pareikšite pageidavimą atšaukti sutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, Mes Jūsų asmens duomenų tvarkymą nutrauksime nedelsiant.

Kaip mes gauname Jūsų asmens duomenis?

Minėtus asmens duomenis, dažniausiai gauname tiesiogiai iš Jūsų, kai kandidatuojate į paskelbtas laisvas darbo vietas bei pateikiate mums savo kandidatavimo dokumentus (CV, motyvacinį laišką, kitą informaciją) ir (ar) dalyvaudami darbo pokalbiuose.

Jūsų asmens duomenis tai pat gauname iš:

 • Darbo skelbimų portalų (pvz., CVbankas, CV-online ir pan.);
 • Socialinių tinklų (pvz., Linkedin). Mes galime rinkti kandidatų viešai skelbiamus asmens duomenis susijusius su profesine veikla, kompetencijomis ir pan. (atsižvelgiant į Linkedin naudotojo nustatymus);
 • Buvusių darbdavių, kuriuos Jūs nurodėte. Mes galime rinkti duomenis susijusius su Jūsų veiklos ir (ar) asmenybės vertinimo rezultatais (Jums nepaprieštaravus).

Tretieji asmenys, kuriems teikiame Jūsų asmens duomenis:

Jūsų asmens duomenys tretiesiems asmens nebūtų perduodami.

Kaip mes užtikriname Jūsų asmens duomenų saugumą?

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, įgyvendiname visas reikalingas technines ir organizacines saugumo priemones, kad Mūsų surinkti duomenys būtų apsaugoti nuo neleistino naudojimo, netyčinio praradimo, pakeitimo, sunaikinimo ar sugadinimo. Mūsų darbuotojai yra įsipareigoję neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos, įskaitant ir informaciją apie kandidatus į darbo vietas.

Kokias teises Jus turite ir kaip galite jas įgyvendinti?

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises:

 • prašyti, susipažinti su savo asmens duomenimis ir gauti jų kopiją;
 • prašyti, kad būtų ištaisyti ar apriboti netikslūs ar nepilni asmens duomenys;
 • prašyti, kad būtų ištrinti pertekliniai ar neteisėtai tvarkomi asmens duomenys;
 • prašyti perkelti automatizuotomis priemonėmis tvarkomus savo asmens duomenis;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys bei teisę atšaukti savo sutikimą, kai duomenų̨ tvarkymas grindžiamas duomenų subjekto sutikimu (pagal 6 str. 1 d. a p.);
 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ada@ada.lt .

Susipažinimas su asmens duomenimis:

Jūs galite prašyti susipažinti su Mūsų tvarkomais savo asmens duomenimis, sužinoti, iš kur jie yra gauti ir kam jie naudojami. Jūs galite gauti informaciją apie tai, kiek laiko saugome Jūsų duomenis ir kitą informaciją nurodytą Reglamento 13 str., tai pat gauti jų kopiją.

Atkreipiame dėmesį, į tai jog Jūsų teisę susipažinti su asmens duomenimis gali riboti teisės aktai, kitų asmenų privatumo apsauga ir (ar) su Mūsų verslu ir praktika susijusios priežastys.

Tvarkomų asmens duomenų ištaisymas arba apribojimas:

Jei Mūsų tvarkomi asmens duomenys yra nepilni ir (ar) netikslūs, Jūs galite apie tai pranešti, bei prašyti, kad mes juos ištaisytume, tačiau tokiu atveju Mes galime paprašyti Jūsų patikslinti šią informaciją.

Taip pat, galite prašyti, kad apribotume Jūsų asmens duomenų naudojimą, tam tikram laikotarpiui, kai: (1) reikia įsitikinti Jūsų asmens duomenų tikslumu (pateikus pretenzijas dėl duomenų tikslumo); (2) vykdomas Jūsų asmens duomenų tvarkymas (rinkimas, naudojimas) yra neteisėtas, tačiau nusprendžiate neprašyti ištrinti duomenų; (3) Jūsų asmens duomenys nebėra reikalingi konkretaus tikslo pasiekimui, tačiau jie gali būti reikalingi, kad galėtumėte nustatyti, įvykdyti arba apginti teisinį reikalavimą; (4) reikia nustatyti, ar Mes turime svarbesnį teisinį pagrindą ir toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis (Jums pasinaudojus savo teise išreikšti prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo).

Matydami, jog naudojame nepilnus ir (ar) akivaizdžiai neteisingus Jūsų asmens duomenis, Mes (savo iniciatyva) galime apriboti jų naudojimą ir (ar) kreiptis į Jus dėl minėtų duomenų ištaisymo.

Teisė ištrinti savo duomenis:

Jus galite prašyti, kad Mes ištrintume Jūsų asmens duomenis. Tačiau, tokia Jūsų teisė nėra absoliuti, tad Jūsų duomenis galėsime ištrinti tik jeigu: (1) Jūs atšaukėte savo duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo ir Mes neturime jokio kito teisinio pagrindo šių asmens duomenų tvarkymui; (2) Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai.

Teisė į duomenų perkeliamumą:

Jus galite prašyti, kad Jūsų pateikti asmens duomenys, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis būtų pateikiami Jums susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu ir (ar) persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui (kai tai techniškai įmanoma).

Teisė nesutikti ir (ar) sutikimo atšaukimas:

Kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu (pagal Reglamento 6 str. 1 d. a p., Jus galite bet kuriuo metu, atšaukti savo duotą sutikimą dėl tokio asmens duomenų tvarkymo.

Kontaktinė informacija ir skundų teikimas:

Siekdami įgyvendinti savo teises, prašymus, skundus ar reikalavimus kreipkitės el. paštu: privatumas@bmw.lt .

Jūsų prašymus dėl duomenų subjekto teisių stengsimės įgyvendinti ir (ar) pateikti Jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau nei per 1 (vieną) mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių, minėtas terminas gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, bet tokiu atveju mes Jus per pirmą mėnesį nuo prašymo gavimo informuosime apie tokį termino pratęsimą ir jo priežastis.

 

Paskutinė redakcija: 2023 m. gruodžio mėn. 1 d .

 

ATSTOVYBĖS

VILNIUS

Ozo g. 10A
Tel. +370 649 53016
vilnius@krasta-auto.lt

Autosalonas – prekyba
I-V 8:00 – 19:00
VI 10:00 – 15:00
VII nedirba

Servisas, detalių prekyba
I-V 8:00 – 19:00
VI 9:00 – 15:00
VII nedirba

KAUNAS

Veiverių g. 150
Tel. +370 669 79520
kaunas@krasta-auto.lt

Autosalonas – prekyba
I-V 8:00 – 19:00
VI-VII nedirba

Servisas, detalių prekyba
I-V 8:00 – 19:00
VI-VII nedirba

KLAIPĖDA

Svajonės g. 40
Tel. +370 669 79519
klaipeda@krasta-auto.lt

Autosalonas – prekyba
I-V 8:00 – 18:00
VI 10:00 – 15:00
VII nedirba

Servisas, detalių prekyba
I-V 8:00 – 18:00
VI 10:00 – 15:00
VII nedirba